تابلو فرش شکوفه های صبحگاهی
عصر عاشورا
زندگی در طبیعت کوهستانی
ضامن آهو
تابلو فرش پرده اسرار بزرگ